Fate / strange Fake

  Fate / strange Fake : เฟท / สเตรนจ์ เมื่อกลไกแห่งความปรารถนาที่จะทำให้ความต้องการทั้งปวงเป็นจริงปรากฏขึ้น เหล่าจอมเวททั้งหลายจึงอัญเชิญเซอร์วอน ReadMore